Projektowanie rozwiązań IT to zarówno spojrzenie na organizację w aspekcie aktualnych potrzeb jak również szczegółowa analiza wymagań. Z jednej strony projektowanie rozwiązań opiera się na analizie potrzeb organizacji, z drugiej na zarządzaniu wymaganiami w aspekcie ich realizowalności w dostępnych technologiach, interoperacyjności oraz ich gradacji.

Zarządzanie wymaganiami

Zarządzanie wymaganiami polega w pierwszej kolejności na ich zebraniu zarówno poprzez wywiady z użytkownikami jak również analizę potrzeb organizacji. Następnie wymagania są poddawane analizie w aspekcie ich realizowalności vs koszty implementacji. Następnie wymagania poddaje się analizie istotności. W ramach analizy istotności elementem szczególnie istotnym jest wyodrębnienie wymagań krytycznych – tzn. takich bez których rozwiązanie nie może funkcjonować. W wyniku pełnego procesu zarządzania wymaganiami powstaje katalog wymagań obejmujący swoim zakresem wymagania infrastrukturalne, technologiczne oraz funkcjonalne wraz z przypisanymi gradacjami oraz wskazaniami technologicznymi.

Wymagania na infrastrukturę IT

Wymagania na infrastrukturę IT obejmują podzbiór zarządzania wymaganiami. W tym obszarze analizie zostaje poddana infrastruktura posiadana przez organizację, przebadane zostają potrzeby organizacji oraz określony margines bezpieczeństwa. Dobrana zostaje technologia bądź określone wymagania neutralne technologicznie. W wyniku tego procesu produktem końcowym jest plan rozwoju infrastruktury IT. Prace są prowadzone w oparciu strukturę TOGAF.

Wymagania na oprogramowanie

Wymagania na oprogramowanie obejmują podzbiór zarządzania wymaganiami. Zarządzanie wymaganiami jest w tym przypadku realizowane zgodnie z metodyką RUP i bazuje na przypadkach użycia. Proces ten polega na przeprowadzeniu wywiadów z użytkownikami i zebranie ich oczekiwań odnoście przyszłego rozwiązania oraz na analizie aktów prawnych i innych przepisów regulujących funkcjonowanie analizowanego obszaru.

Następnie przeprowadzona zostaje gradacja wymagań w zależności od ich znaczenia oraz weryfikacja ich realizowalności, również w aspekcie kosztowym. Końcowym etapem procesu jest zapis wymagań w postaci akceptowalnej przez działy techniczne – wdrażające rozwiązanie, np. w formie diagramów UML lub BPMN.

Rozwiązania telekomunikacyjne

Komunikacja i wymiana informacji wymaga sprawnych i dobrze zarządzanych systemów telekomunikacyjnych. Są one dopełnieniem procesu informatyzacji organizacji, a więc wymagają szczegółowej analizy aktualnej sytuacji oraz założeń przyszłych kierunków rozwoju.